+48 797-017-601
eintenso@fashiongroup.pl

Koszyk

Pusty

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-intenso.pl

Definicje

 1. Sklep - serwis internetowy umożliwiający zamawianie produktów pod adresem
  www.e-intenso.pl, należącym i prowadzonym przez:
  Powierza Family Company Sp. Z o.o.,
  ul. Łukowska 46, 04-133 Warszawa,
  wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. pod numerem KRS 0000155349, NIP 113-18-79-182, REGON 012664570.
  tel: +48 797-017-601 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora)
  email: eintenso@fashiongroup.pl
 2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną dokonująca zakupu w sklepie, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jak również państw członkowskich Unii Europejskiej.
 3. Asortyment - towar bądź usługa oferowana przez e-intenso klientowi.
 4. Rejestracja - proces zakładania konta przez klienta, za pomocą którego podając swoje dane może on dokonywać zakupów towaru oraz śledzić historie swoich zakupów.

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Powierza Family Company Sp. Z o.o. a klientem.
 2. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Zakup w sklepie e-intenso oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Składanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepi e-intenso jest rejestracja w jego ramach.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Złożenie zamówienia w sklepie e-intenso jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu.
 5. e-intenso może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości jego zasobów, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
 • - podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • - dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • - dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez e –intenso za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię e-intenso.
 1. Zamówienia na towary dostępne w sklepie internetowym można dokonywać poprzez dodanie ich do koszyka i potwierdzenie woli ich zakupu oraz wypełniając formularz zamówienia.
 2. Składanie zamówień jest możliwe przez cała dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty, niedzielę i święta będą realizowane następnego dnia roboczego.
 3. Zamówienie nie zostanie zrealizowane jeśli klient nie wypełni formularza zamówienia oraz danych teleadresowych z poprawnym adresem e-mail oraz numerem telefonu.
 4. W przypadku wystąpienie okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację zamówienia, sklep e-intenso zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia, o czym poinformuje osobę składającą zamówienie. Klient zostanie również poinformowany o możliwych rozwiązaniach (np. częściowa realizacja, pełna realizacja, lecz związane z tym wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia bez negatywnych skutków dla Klienta). Jeśli Klient nie chce, by zamówienie częściowe było realizowane – zamówienie jest wycofywane bez negatywnych konsekwencji dla Klienta, a w razie dokonania przez niego płatności – kwoty uiszczone zostaną zwrócone.
 5. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie e-intenso są towarami dostępnymi. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 6. Ceny towarów widoczne przy produktach są cenami brutto w polskich złotych i nie zwierają kosztów transportu. Koszty przesyłki podane są w zakładce WYSYŁKA na dole strony. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez PFC zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych. Ceny podczas akcji rabatowych są zaokrąglane do pełnej złotówki.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 8. Sklep e-intenso wystawia paragon lub fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć okienko FAKTURA VAT oraz poprawianie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Sklep e-intenso zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie odnotuje płatności na swoim koncie w ciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 10. Sklep e-intenso zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar wolny od wad.

Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do PFC, na adres: eintenso@fashiongroup.pl

Zwroty i wymiany

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki, zgodnie z ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 2. Towar musi być czysty, nie zniszczony, nie uszkodzony, zapakowany w sposób zapewniający mu bezpieczny transport, jak również kompletny w woreczek do przechowywania oraz dodatkowe akcesoria będące częścią towaru.
 3. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi klient.
 4. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.
 5. Zwroty rozpatrywane będą w ciągu 14 dni roboczych, a o wyniku klient zostanie poinformowany drogą mailową bądź telefonicznie.

Reklamacje

 1. Asortyment dostępny w e-intenso pochodzi od włoskiego producenta i jest oryginalny.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji z powodu niezgodności produktu z umową.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu oraz posiada oryginalny dokument zakupu (paragon lub faktura)
 4. W przypadku skorzystanie z tego prawa należy wypełnić druk reklamacyjny znajdujący się w zakładce ZWROTY I WYMIANY, oraz odesłać go wraz z reklamowanym towarem i podpiętym dowodem zakupu.
 5. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od otrzymania jej przez sklep.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniona na nowy, w przypadku gdy nie będzie to możliwe z powodu braku danego modelu w magazynie, klient otrzyma zwrot równowartości cent towary lub zaoferuje mu inny asortyment dostępny w salonie.
 7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.
 8. Zwrot środków nastąpi analogicznie do formy płatności wybranej przez klienta.
 9. Zdjęcia asortymentu znajdujące się a salonie e-intenso są jedynie prezentacją dostępnych modeli i nie stanowią podstawy do reklamacji. Różnice w wyglądzie dostarczonego towaru, które mogą wynikać z innych parametrów monitora klienta nie będą rozpatrywane.
 10. Odpowiedzialność za niezgodność towaru konsumenckiego z umową będzie wyłączona, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub powinien był wiedzieć (ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku).

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez sklep e-intenso na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Zapisując się do newslettera klient wyraża zgodne na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych oraz promocyjnych.
 4. Administratorem danych osobowych jest Powierza Family Company i nie udostępnia ich innym podmiotom w calach marketingowych.
 5. Klienta ma prawo wglądu i zamiany swoich danych osobowych.

Postanowienia końcowe

 1. e-intenso zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminy, wszelkie zmiany obowiązują od dnia publikacji ich na stronie.
 2. e-intenso zabrania wykorzystywania przez klientów zdjęć, logotypów, układu graficznego oraz wszelkiej treści zamieszczonej w sklepie.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sprów powstałych pomiędzy e-intenso a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym ze względu na siedzibę.

 

Przejdź do regulaminu Intenso Club

copyright(c) INTENSO 2013r

projektowanie stron: StudioGraficzne.com